Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття

Національна Об2
Національна Об2

https://drive.google.com/file/d/1lObJbOWgbuL-y4n2qmfFZMqP-e504Ynp/view?usp=sharing

 

Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / наук. ред. І. В. Орлевич; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: Логос, 2016. – 320 с.

Розглянуто особливості національної ідентифікації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ століття через призму етнонімічних характеристик, які віддзеркалювали соціально-політичну та етнокультурну ситуацію в краї. Проаналізовано дискурс щодо вибору назви для означення українського народу в середовищі різних політичних течій, духовенства, наукових кіл, молодіжних товариств тощо. Показано, як зі зростанням національної самосвідомості терміни «русин», «руський», «руский», котрі протягом ХІХ століття вживалися стосовно представників українства на галицьких теренах, поступово витісняються етнонімом «українець», що й стає назвою сучасної української нації.
Для істориків, політологів, філологів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

 

National identification of Galician Ukrainians in the 19th – early 20th centuries (evolution of ethnonym) / science editor I. Orlevych; I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, NAS of Ukraine; Institute of Religious Studies – branch of the Lviv Museum of the History of Religion. – Lviv: Logos, 2016. – 320 p.


The book examines the features of Galician Ukrainian national identity in the 19th – early 20th centuries from the perspective of ethnonymic characteristics which reflected the socio-political and ethnocultural situation in the region. It analyzes the discourse on choosing a name to describe the Ukrainian people among different political trends, clergy, academia, youth associations, etc. It is shown how with the growth of national self-consciousness the terms Ruthenian, Rus’kyi, Ruskyi that were used during the 19th century to refer to Ukrainian people on Galician territory were gradually replaced with the ethnonym Ukrainian, which became the name of the modern Ukrainian nation.
For historians, political scientists, linguists and anyone interested in the history of Ukraine.